1. DEFINITIES
“Algemene Voorwaarden”de onderhavige algemene voorwaarden van ArtikelPro;
“Artikel”elk afzonderlijk redactioneel artikel uit één van de Titels, dat ArtikelPro via de Database ter beschikking stelt, inclusief bijbehorend beeld;
“Artikellink”de link verstrekt door ArtikelPro voor toegang tot een (volledig) Artikel binnen de Database. De Artikellink is gekoppeld aan het sub-account van de Eindklant;
“ArtikelPro”  ArtikelPro B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende aan de Randstad 21-30, 1314 BM te Almere, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81214820;
“Backsearch”het opvragen ten behoeve van een Eindklant van Content die in het verleden ligt.
“Contentcontract”de contractuele verplichting die de MMO aangaat met ArtikelPro ten behoeve van de Eindklant. Hierin is o.a. de ingangsdatum, de looptijd, het aantal Eindgebruikers en het aantal Artikelen in de Staffels en eventuele automatische verlenging vastgelegd;
“Database”de online content database van ArtikelPro waarin de Content in gestandaardiseerde formaten via het Portaal ter beschikking wordt gesteld aan de MMO’s;
“Eindklant”de klant van de MMO die bepaalde Content afneemt, met inachtneming van de beperkingen als bedoeld in artikel 5.5
“Eindgebruikersovereenkomst”de overeenkomst die ArtikelPro (mede) namens de Uitgevers aangaat met Eindklanten inzake het gebruik van de Content door haar en haar Eindgebruikers, die zij via de MMO ter beschikking gesteld krijgen;
“Eindgebruikers”degenen die werkzaam zijn bij of ten behoeve van Eindklant en toegang hebben tot een Artikel of Artikellink;
“MMO”   “Overeenkomst”de Media Monitoring Organisatie die in het kader van haar dienstverlening aan haar Eindklanten content afneemt van ArtikelPro; de overeenkomst tussen MMO en ArtikelPro. Binnen deze overeenkomst worden Contentcontracten afgesloten door MMO voor zijn Eindklanten;
“Portaal”de online omgeving van ArtikelPro waarin de MMO o.a. Eindklanten kan aanmaken, Contentcontracten kan invoeren en alle andere zaken zelf kan regelen. Via het Portaal wordt de toegang tot de Database geregeld;
“Snippet”een door ArtikelPro opgestelde aankondiging van een Artikel bestaande uit de titel + de eerste 150 karakters van een Artikel, een Artikellink en eventueel bijbehorende metadata, zoals naam van de Titel, pagina en positie van het Artikel, etc.;
“Staffel”een collectie van publicaties verdeeld in: DPG Media, Mediahuis, overige kranten, tijdschriften en vakbladen. Aan elke staffel is een tarief gekoppeld;
“Tarief”het tarief dat de MMO verschuldigd is aan ArtikelPro voor toegang tot het Portaal en afname van Content;
“Territorium”het Territorium waarbinnen de Content mag worden gebruikt, zoals per Uitgever opgenomen in de Overeenkomst;
“Titel”de (digitale en/of print) uitgave waaruit een Artikel dat door ArtikelPro via de Database ter beschikking wordt gesteld afkomstig is;
“Uitgever”de uitgever van een of meer Titel(s) die via ArtikelPro Content ter beschikking worden gesteld, zoals opgenomen in de Overeenkomst.

2.               TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING

2.1.           Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en ieder gebruik van Content door MMO, Eindklanten en Eindgebruikers.

2.2.           Enige (algemene) voorwaarden van de MMO zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2.3.           Eventuele afwijkingen of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk door ArtikelPro zijn bevestigd.

2.4.           In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

2.5.           ArtikelPro heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. ArtikelPro zal de MMO vooraf schriftelijk (waaronder per e-mail of via het Portaal) informeren over een dergelijke wijziging. Met ingang van de datum waarop de wijziging ingaat zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden tevens van toepassing op alle bestaande Overeenkomsten.

2.6           Bij wijziging van de Algemene Voorwaarden voor Eindklanten zal MMO, nadat hij hierover in kennis is gesteld, de Eindklanten informeren. Bij het niet nakomen van dit artikel is MMO aansprakelijk voor de eventueel geleden schade door ArtikelPro en/of Uitgevers.

 1. TOEGANG TOT PORTAAL
  3.1. Voor toegang tot het Portaal verstrekt ArtikelPro aan de MMO een eigen inlogaccount.
  3.2. Het is MMO niet toegestaan om met behulp van zijn account derden (anders dan de eigen medewerkers), waaronder tevens begrepen Eindklanten en Eindgebruikers, toegang te verlenen tot de Portaal.
  3.3. MMO is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beheren van zijn inloggegevens en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht.
  3.4. ArtikelPro behoudt zich het recht voor om toegang tot een account al dan niet tijdelijk te blokkeren of te beperken.
 2. EINDKLANT, EINDGEBRUIKERS EN CONTENTCONTRACT
  4.1. Iedere Eindklant dient geregistreerd te worden in het Portaal. Naast de relevante gegevens dient ook een door Eindklant rechtsgeldig getekende Eindgebruikersovereenkomst geüpload te worden.
  4.2. Per Eindklant wordt – voor het ingaan van het Contentcontract – het aantal Eindgebruikers en de aantallen Artikelen binnen elke Staffel vastgelegd.
  4.3. Onder Eindgebruiker wordt verstaan, iedereen die toegang heeft tot een Artikel of Artikellink. Bij het versturen van een nieuwsbrief, knipselkrant of iedere andere vorm van verspreiding, delen of doorsturen telt iedere ontvanger mee als Eindgebruiker. Indien het Artikel of Artikellink via een intranet ter beschikking wordt gesteld, dient minimaal 10% van het aantal gebruikers met toegang tot het intranet gerekend worden als gebruiker. Medewerkers van de MMO worden niet tot de Eindgebruikers gerekend.
  4.4. Een Contentcontract wordt automatisch met eenzelfde periode en aantallen verlengd, tenzij voor het einde van de looptijd van het Contentcontract via het Portaal is aangegeven dat deze niet automatisch verlengd moet worden.
  4.5. Door het invoeren van de gegevens en het op akkoord klikken in het Portaal gaat MMO een rechtsgeldige verbintenis aan namens en voor Eindklant. MMO is verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden en verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst. en, zoals geteld in artikel 6.10, is MMO verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen uit hoofde van het Contentcontract.
  4.6. Tussentijds naar boven aanpassen van de overeengekomen aantallen Artikelen en Eindgebruikers is te allen tijde mogelijk. Aan de hand van de nieuwe opgave wordt het tarief vastgesteld.
  4.7. Het naar beneden bijstellen van de overeengekomen aantallen Artikelen en Eindgebruikers is enkel mogelijk indien het contract een looptijd heeft van 12 maanden. In maand 3 en 9 is het dan mogelijk de aanpassing door te voeren. Aan de hand van de aanpassing wordt het nieuwe tarief vastgesteld en op de eerstvolgende factuur zal de afrekening plaatsvinden. Anders dan in artikel 6.3 gesteld, wordt er bij een negatieve aanpassing aan het einde van het Contentcontract direct tot naheffing overgegaan indien blijkt dat het werkelijk aantal afgenomen Artikelen en/of Eindgebruikers hogers is dan de opgave. De 10% marge komt hiermee dan te vervallen.
 3. GEBRUIK VAN CONTENT
  5.1. Binnen zijn account dient MMO voor iedere Eindklant een sub-account aan te maken, waarmee afname van Artikelen ten behoeve van die Eindklant geregistreerd kunnen worden door ArtikelPro. MMO dient te allen tijde juiste en volledige informatie te verstrekken over onder meer het type Eindklant en de hoeveelheid Eindgebruikers, teneinde ArtikelPro in staat te stellen te controleren of de Eindklant voldoet aan de voorwaarden als genoemd in artikel 4.4. MMO kan pas gebruik maken van Content ten behoeve van een Eindklant nadat de betreffende Eindklant een Eindgebruiksovereenkomst heeft gesloten met ArtikelPro.
  5.2. MMO is uitsluitend gerechtigd artikelen te gebruiken voor die Eindklant waarvoor de artikelen ontvangen zijn.
  5.3. Het is MMO uitdrukkelijk niet toegestaan volledige Artikelen ter beschikking te stellen aan Eindklanten en Eindgebruikers.
  5.4. MMO is enkel gerechtigd de Snippets, Artikellinks en meta gegevens op te slaan. De Eindklant is niet gerechtigd deze Snippets en Artikellinks op te slaan.
  5.5. Ten behoeve van geautomatiseerde analyse- of data-extractie toepassingen mag MMO voor voornoemde doel de volledige tekst van een Artikel tot 24 uur na eerste ontvangst van dat Artikel in zijn eigen systemen opslaan. Na afloop van deze termijn van 24 uur dient de volledige tekst permanent verwijderd te worden van de eigen systemen dan wel Cloud systemen van de MMO.
  5.6. Het is MMO uitsluitend toegestaan Content te gebruiken ten behoeve van Eindklanten die vallen binnen de categorie Eindklanten, zoals per Uitgever opgenomen in de Overeenkomst. ArtikelPro en Uitgevers zijn te allen tijde gerechtigd bepaalde Eindklanten van levering uit te sluiten. ArtikelPro c.q. de betreffende Uitgever dient de MMO hierover informeren, waarna het MMO niet langer is toegestaan Content te gebruiken ten behoeve van de betreffende Eindklant(en).
  5.7. Het is MMO, Eindklant en Eindgebruikers niet toegestaan om via andere partijen of enigerlei andere wijze dan via ArtikelPro, de Content van de door ArtikelPro vertegenwoordigde Uitgevers in welke vorm of hoedanigheid dan ook, te betrekken, te gebruiken, op te slaan in een database of ter beschikking te stellen aan haar Eindklanten. Verwijzingen op zogenoemde verzamelsites met (een deel van) de tekst van de Content vallen hier ook onder, alsmede de resultaten van (online) zoekmachines. Uitingen van de Uitgevers via hun eigen website of overige (online) publicaties mogen uitsluitend via ArtikelPro betrokken worden. Iedere andere wijze van het verkrijgen van de content is niet toegestaan en wordt gezien als een inbreuk op de overeenkomst tussen MMO en ArtikelPro.
  5.8. Wanneer een Eindgebruiker een Artikel afneemt via de Artikellink, verkrijgt de betreffende Eindgebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht tot inzage in het Artikel voor eigen, niet-commercieel gebruik.
  5.9. Alle ontvangen Artikelen door de MMO tellen mee in het eindgebruik waarover wordt afgerekend.
  5.10. Content die is afgenomen ten behoeve van een Eindklant, mag niet (tevens) gebruikt worden voor andere Eindklanten. Hiervoor dient de Content separaat te worden afgenomen, onder het sub-account van de betreffende Eindklant.
  5.11. Alle niet met name genoemde rechten blijven te allen tijde voorbehouden aan de betreffende Uitgever en deze licentie wordt bij geschillen altijd restrictief en in het voordeel van de betreffende Uitgever uitgelegd. MMO erkent in dit verband dat op alle content die door de Uitgevers op welke wijze dan ook openbaar wordt gemaakt, ongeacht of dit tegen betaling of gratis gebeurt, auteurs- en eventuele andere rechten berusten en dat het MMO, Eindklant en Eindgebruikers derhalve niet is toegestaan dergelijke content te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins te gebruiken zonder toestemming van de rechthebbende.
  5.12. MMO draagt er zorg voor dat bij het gebruik van de Content op geen enkele wijze schade wordt toegebracht aan de morele rechten en/of de eer en goede naam van ArtikelPro, de Uitgever en de auteurs.
  5.13. Het is de MMO uitdrukkelijk niet toegestaan enige wijziging in de Content aan te brengen.
  5.14. Op eerste verzoek per email van ArtikelPro of Uitgever zal MMO door ArtikelPro c.q. de Uitgever aangewezen Artikelen direct verwijderen, de Eindklanten en diens Eindgebruikers verplichten ieder gebruik van de betreffende Artikelen direct te staken.
  5.15. De MMO is verantwoordelijk voor het gebruik door de Eindklanten en dient de Eindklanten voldoende te informeren.
  5.16. ArtikelPro en Uitgever zijn te allen tijde gerechtigd om de inhoud van de Database naar eigen inzicht te wijzigen, waaronder tevens het recht om bepaalde Content niet langer beschikbaar te stellen. ArtikelPro en Uitgever zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
  5.17. Bij ieder gebruik van de Content, Snippet of Artikellink dient MMO duidelijk te vermelden dat de Content, Snippet of Artikellink ter beschikking is gesteld door ArtikelPro. Dit kan onder andere plaatsvinden door het logo van ArtikelPro te tonen of een tekstuele vermelding hiervan weer te geven.
 4. TARIEVEN EN BETALING
  6.1. Alle vermelde Tarieven zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  6.2. Op basis van het totaal aantal vooraf overeengekomen Artikelen en Eindgebruikers is de MMO het geldende Tarief verschuldigd. In het Portaal dient de MMO per Eindklant het verwachte aantal af te nemen Artikelen en Eindgebruikers op te geven middels het Contentcontract. Op basis van het Contentcontract wordt het Tarief vastgesteld.
  6.3. Indien na afloop van een Contentcontract blijkt dat het aantal werkelijk afgenomen Artikelen en/of Eindgebruikers de opgave van MMO als bedoeld in artikel 4.2 met meer dan 10% overschrijdt, wordt het Tarief met terugwerkende kracht opnieuw vastgesteld op basis van het werkelijk aantal afgenomen Artikelen en Eindgebruikers en factureert ArtikelPro het verschil aan MMO. Indien minder Artikelen zijn afgenomen en/of er minder Eindgebruikers waren dan opgegeven vindt er geen restitutie aan MMO plaats. De systemen van ArtikelPro zijn voor de bepaling van het aantal afgenomen Artikelen en Eindgebruikers leidend.
  6.4. Het Tarief bestaat uit een deel dat verschuldigd is aan de betreffende Uitgever voor gebruik van de Content en uit een deel dat verschuldigd is aan ArtikelPro voor toegang tot het Portaal en de Database.
  6.5. Het tarief voor Backsearch opdrachten kan via het Portaal van ArtikelPro opgevraagd worden. Op basis van de zoekopdracht en zoekperiode zal een maximaal tarief berekend worden. Na eventuele controle door MMO zal het definitieve tarief bepaald worden.
  6.6. ArtikelPro en Uitgevers behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om de Tarieven te wijzigen. ArtikelPro zal MMO vooraf schriftelijk (waaronder per e-mail en via de Database) informeren over een dergelijke wijziging. Met ingang van de datum waarop de wijziging ingaat zijn de gewijzigde Tarieven tevens van toepassing op alle bestaande Overeenkomsten. Indien de prijswijziging het CBS Prijsindexcijfers DPI overstijgt, worden de gewijzigde Tarieven pas geldig bij verlenging van de Contentcontracten en bij nieuw afgesloten Contentcontracten.
  6.7. Facturering vindt maandelijks achteraf plaats. De betalingstermijn bedraagt 30 kalenderdagen na factuurdatum.
  6.8. Indien het volledige verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is MMO van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
  6.9. Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van MMO, waarbij de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom worden vastgesteld, vermeerderd met rente.
  6.10. Ter voorkoming van onduidelijkheid, de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst rusten te allen tijde bij MMO en niet bij de Eindklant.
 5. CONTROLE
  7.1. ArtikelPro en Uitgevers behouden het recht voor om naleving van de Overeenkomst te controleren. MMO verklaart aan deze controle kosteloos volledige medewerking te verlenen, waaronder de verstrekking van alle door ArtikelPro c.q. de Uitgever opgevraagde informatie en toegang tot alle relevante administratie, voor zover deze informatie en/of toegang redelijkerwijs nodig is om naleving van de Overeenkomst te controleren. ArtikelPro is gerechtigd om de gegevens en resultaten van een controle ter beschikking te stellen aan de Uitgever voor zover deze betrekking hebben op de Content van die specifieke Uitgever.
  7.2. MMO dient alle kosten van ArtikelPro c.q. Uitgevers die verband houden met de controle te vergoeden, indien bij de controle wordt geconstateerd dat MMO heeft gehandeld in strijd met de Overeenkomst. Daarnaast is MMO verplicht een inbreuktarief te betalen van 300% van het geldende Tarief voor ieder geconstateerd ongeautoriseerd gebruik van de Content door MMO.
  7.3. Indien MMO de controle weigert, zijn ArtikelPro en de Uitgevers gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorgaande rechtelijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd haar recht op schadevergoeding en betaling van nog openstaande vorderingen op de MMO. ArtikelPro en de Uitgevers zijn in dat geval niet gehouden reeds betaalde vergoedingen te restitueren.
 6. DUUR EN BEËINDIGING
  8.1. Tenzij anders overeengekomen, wordt een Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd en is iedere partij gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
  8.2. Elke partij heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen indien:
  (a) een andere partij is opgehouden te bestaan of is ontbonden;
  (b) een andere partij (i) in staat van faillissement is verklaard, (ii) aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend of (iii) geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren.
  Wanneer sprake is van een situatie als bedoeld onder (a) of (b) bij een van de Uitgevers, dan geldt de opzegging uitsluitend ten aanzien van de betreffende Uitgever en blijft de Overeenkomst tussen de overige partijen in stand.
  8.3. Wanneer de Overeenkomst eindigt, om welke reden of op welke grond dan ook, heeft de MMO niet langer toegang tot de Database en vervalt de in de Overeenkomst verleende licentie per direct. MMO dient op dat moment alle Content uit zijn systemen te verwijderen zonder daar kopieën of afschriften van te bewaren en ieder gebruik van de Content te staken.
  8.4. In alle gevallen waarin de Overeenkomst eindigt, blijft deze de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn ook na beëindiging voort te duren, blijven na beëindiging of niet-voortzetting van de Overeenkomst bestaan. Bij beëindiging van het contract met de MMO wordt de MMO alsmede alle Eindklanten en individuele Eindgebruikers de toegang ontzegd tot de database van ArtikelPro.
 7. AANSPRAKELIJKHEID
  9.1. ArtikelPro spant zich in om ervoor te zorgen dat de Database en de Content beschikbaar zijn. MMO en Eindklant/Eindgebruikers accepteren echter dat vertragingen of gebreken in de beschikbaarstelling van de Database en de Content niet volledig uit te sluiten zijn. ArtikelPro is derhalve niet aansprakelijk voor schade die door MMO’s en Eindklant/Eindgebruikers worden geleden door bijvoorbeeld vertragingen of gebreken in de beschikbaarheid van de Database en/of de Content.
  9.2. ArtikelPro heeft geen invloed op de inhoud van de Content. ArtikelPro staat derhalve niet in voor de juistheid, volledigheid of rechtmatigheid van de Content en kan derhalve hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  9.3. Enige aansprakelijkheid van ArtikelPro en Uitgevers is steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat MMO in de voorgaande zes (6) maanden aan ArtikelPro verschuldigd was in verband met levering van Content aan de desbetreffende Eindklant. Aansprakelijkheid van ArtikelPro en Uitgevers voor gevolgschade of indirecte schade waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gederfde omzet en/of winst, reputatieschade, immateriële schade en gemiste besparing, is uitgesloten.
  9.4. De uitsluitingen en beperkingen vermeld in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 8. VRIJWARING
  10.1. Iedere Uitgever vrijwaart MMO van alle auteursrechtaanspraken die voortvloeien uit gebruik van de Content van de betreffende Uitgever voor zover MMO de in de Overeenkomst gemaakte afspraken nakomt en onder voorwaarde dat MMO:
  (a) ArtikelPro zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk in kennis stelt van het bestaan en de inhoud van een dergelijke aanspraak;
  (b) de afhandeling van de aanspraak, inclusief het aangaan van eventuele verplichtingen tegenover de rechthebbende, volledig aan ArtikelPro overlaat; en
  (c) alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verleent aan ArtikelPro ten behoeve van de afhandeling van de aanspraak.
  10.2. Indien MMO niet terstond voldoet aan een verzoek van ArtikelPro of Uitgever conform artikel 5.14 van deze Algemene Voorwaarden, dan is de vrijwaring als bedoeld in artikel 10.1 niet van toepassing op de betreffende Content.
 9. VERTROUWELIJKHEID
  11.1. Partijen zullen alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar verkrijgen, op welke wijze dan ook, alsmede de Overeenkomst, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan hun medewerkers en/of door hen ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, met dien verstande dat ArtikelPro gerechtigd is de informatie die zij in het kader van de Overeenkomst verkrijgt te delen met de Uitgevers.

11.2. Artikel 11.1 geldt niet ten aanzien van:
(a) gebruik, vermenigvuldiging en openbaarmaking van de informatie voor zover dat noodzakelijk is voor de normale uitoefening van het bedrijf;
(b) indien en voor zover openbaarmaking wordt vereist door toepasselijk recht of regels van enige overheidsinstantie, maar in dat geval, voor zover mogelijk, slechts na raadpleging van de andere partij met betrekking tot het tijdstip en de inhoud van de bekendmaking;
(c) indien en voor zover de informatie openbaar is geworden anders dan door onrechtmatige openbaarmaking door de ontvangende partij.

 1. DIVERSEN
  12.1. MMO c.q. Eindklant/Eindgebruiker erkent dat ArtikelPro de Overeenkomst mede namens de Uitgevers aangaat en dat elke Uitgever derhalve rechtstreeks een beroep kan doen op de naleving van de Overeenkomst door MMO c.q. Eindklant/Eindgebruikers.
  12.2. MMO c.q. Eindklant/Eindgebruiker erkent dat de lijst met Uitgevers en Titels, alsmede de specifieke afspraken per Uitgever, zoals vermeld op www.artikelpro.eu aan wijziging onderhevig zijn. ArtikelPro zal MMO schriftelijk (waaronder per e-mail of via de Database) informeren over dergelijke wijzigingen. Met ingang van de datum waarop de wijziging ingaat maken deze nieuwe, gewijzigde lijst en specifieke afspraken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
  12.3. Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
  12.4. MMO zal in al haar uitingen duidelijk maken dat de Content wordt ingekocht via ArtikelPro en dat hij slechts beschikt over een niet exclusief, niet overdraagbaar en niet sublicentieerbaar recht.
  12.5. MMO zal naast de ArtikelPro content op geen enkele wijze content gebruiken waarvoor MMO niet de rechten heeft verkregen van de oorspronkelijke rechthebbenden voor zover deze rechten actief uitgeoefend worden door rechthebbende.
  12.6. MMO mag enkel Content doorleveren aan een andere MMO indien laatstgenoemde MMO een overeenkomst heeft met ArtikelPro.
  12.7. Indien de Content via een andere MMO wordt doorgeleverd dient dit te worden opgegeven bij het aangaan van een Contentcontract
  12.8. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  12.9. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
  12.10. Indien MMO handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden dan is MMO een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per strijdige handeling.