1. DEFINITIES
  In deze Algemene Voorwaarden hebben de navolgende, met een hoofdletter geschreven woorden de daarbij vermelde betekenis:
“Algemene Voorwaarden”de onderhavige algemene voorwaarden van ArtikelPro;
“Artikel”elk afzonderlijk redactioneel artikel uit één van de Titels, dat ArtikelPro via de Database ter beschikking stelt, inclusief bijbehorend beeld;
“Artikellink”de link verstrekt door ArtikelPro voor toegang tot een (volledig) Artikel binnen de Database. De Artikellink is gekoppeld aan het sub-account van de Eindklant;
“ArtikelPro”  ArtikelPro B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende aan de Randstad 21-30, 1314 BM te Almere, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81214820;
“Backsearch”het opvragen ten behoeve van een Eindklant van Content die in het verleden ligt.
“Contentcontract”de contractuele verplichting die de MMO aangaat met ArtikelPro ten behoeve van de Eindklant. Hierin is o.a. de ingangsdatum, de looptijd, het aantal Eindgebruikers en het aantal Artikelen in de Staffels en eventuele automatische verlenging vastgelegd;
“Database”de online content database van ArtikelPro waarin de Content in gestandaardiseerde formaten via het Portaal ter beschikking wordt gesteld aan de MMO’s;
“Eindklant”de klant van de MMO die bepaalde Content afneemt, met inachtneming van de beperkingen als bedoeld in artikel 5.5;
“Eindgebruikersovereenkomst”de overeenkomst die ArtikelPro (mede) namens de Uitgevers aangaat met Eindklanten inzake het gebruik van de Content door haar en haar Eindgebruikers, die zij via de MMO ter beschikking gesteld krijgen;
“Eindgebruikers”degenen die werkzaam zijn bij of ten behoeve van Eindklant en toegang hebben tot een Artikel of Artikellink;
“MMO”   “Overeenkomst”de Media Monitoring Organisatie die in het kader van haar dienstverlening aan haar Eindklanten content afneemt van ArtikelPro; de overeenkomst tussen Eindklant en ArtikelPro. Binnen deze overeenkomst wordt door MMO Content aan de Eindklant ter beschikking gesteld.;
“Portaal”de online omgeving van ArtikelPro waarin de MMO o.a. Eindklanten kan aanmaken, Contentcontracten kan invoeren en alle andere zaken zelf kan regelen. Via het Portaal wordt de toegang tot de Database geregeld;
“Snippet”een door ArtikelPro opgestelde aankondiging van een Artikel bestaande uit de titel + de eerste 150 karakters van een Artikel, een Artikellink en eventueel bijbehorende metadata, zoals naam van de Titel, pagina en positie van het Artikel, etc.;
“Staffel”een collectie van publicaties verdeeld in: DPG Media, Mediahuis, overige kranten, tijdschriften en vakbladen. Aan elke staffel is een tarief gekoppeld
“Tarief”het tarief dat de MMO verschuldigd is aan ArtikelPro voor toegang tot het Portaal en afname van Content;
“Territorium”het Territorium waarbinnen de Content mag worden gebruikt, zoals per Uitgever opgenomen in de Overeenkomst;
“Titel”de (digitale en/of print) uitgave waaruit een Artikel dat door ArtikelPro via de Database ter beschikking wordt gesteld afkomstig is;
“Uitgever”de uitgever van een of meer Titel(s) die via ArtikelPro Content ter beschikking worden gesteld, zoals opgenomen in de Overeenkomst.
 1. TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING
  2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en ieder gebruik van Content door Eindklant en Eindgebruikers.
  2.2. Enige (algemene) voorwaarden van de Eindklant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
  2.3. Eventuele afwijkingen of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk door ArtikelPro zijn bevestigd.
  2.4. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
  2.5. ArtikelPro heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Eindklant zal door de MMO worden geïnformeerd over deze wijziging. Met ingang van de datum waarop de wijziging ingaat zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden tevens van toepassing op alle bestaande Contentcontracten.
  2.6. Daar waar in deze Algemene Voorwaarden enkel wordt gesproken over Eindklant worden hier ook alle Eindgebruikers bij deze Eindklant bedoeld.
 2. TOEGANG TOT PORTAAL
  3.1. Eindklant heeft geen totaal tot het Portaal van ArtikelPro.
 3. EINDKLANT, EINDGEBRUIKERS EN CONTENTCONTRACT
  4.1. Eindklant mag toegang verlenen tot de Content aan maximaal het aantal Eindgebruikers zoals opgegeven door MMO.
  4.2. Onder Eindgebruiker wordt iedereen verstaan: iedereen die toegang heeft tot een Artikel of Artikellink. Bij het versturen van een nieuwsbrief, knipselkrant of iedere andere vorm van verspreiding, delen of doorsturen telt iedere ontvanger mee als Eindgebruiker. Indien het Artikel of Artikellink via een intranet ter beschikking wordt gesteld dient minimaal 10% van het aantal gebruikers met toegang tot het intranet gerekend worden als gebruiker. Medewerkers van de MMO worden niet tot de Eindgebruikers gerekend.
 4. GEBRUIK VAN CONTENT
  5.1. De Eindklant is niet gerechtigd Snippers en Artikellinks op te slaan.
  5.2. Wanneer een Eindgebruiker een Artikel afneemt via de Artikellink, verkrijgt de betreffende Eindgebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar recht tot inzage in het Artikel voor eigen, niet-commercieel gebruik.
  5.3. Alle ontvangen Artikelen door de MMO tellen mee in het eindgebruik waarover wordt afgerekend.
  5.4. Alle niet met name genoemde rechten blijven te allen tijde voorbehouden aan de betreffende Uitgever en deze licentie wordt bij geschillen altijd restrictief en in het voordeel van de betreffende Uitgever uitgelegd. Eindklant erkent in dit verband dat op alle content die door de Uitgevers op welke wijze dan ook openbaar wordt gemaakt, ongeacht of dit tegen betaling of gratis gebeurt, auteurs- en eventuele andere rechten berusten en dat het Eindklant en Eindgebruikers derhalve niet is toegestaan dergelijke content te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins te gebruiken zonder toestemming van de rechthebbende.
  5.5. Eindklant draagt er zorg voor dat bij het gebruik van de Content op geen enkele wijze schade wordt toegebracht aan de morele rechten en/of de eer en goede naam van ArtikelPro, de Uitgever en de auteurs.
  5.6. Het is de Eindklant uitdrukkelijk niet toegestaan enige wijzigingen in de Content aan te brengen.
  5.7. Op eerste verzoek per email van ArtikelPro of Uitgever zal Eindklant en diens Eindgebruikers het gebruik van de door ArtikelPro c.q. de Uitgever aangewezen Artikelen direct staken.
  5.8. ArtikelPro en Uitgever zijn te allen tijde gerechtigd om de inhoud van de Database naar eigen inzicht te wijzigen, waaronder tevens het recht om bepaalde Content niet langer beschikbaar te stellen. ArtikelPro en Uitgever zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voor de Eindklant.
 5. TARIEVEN EN BETALING
  6.1. Eindklant zal het overeengekomen tarief via de MMO betalen. Indien MMO in gebreke blijft dient Eindklant de openstaande vordering aan ArtikelPro te voldoen.
 6. CONTROLE
  7.1. ArtikelPro en Uitgevers kunnen naleving van de Overeenkomst controleren. Eindklant verklaart aan deze controle kosteloos volledige medewerking te verlenen, waaronder de verstrekking van alle door ArtikelPro c.q. de Uitgever opgevraagde informatie en toegang tot alle relevante administratie, voor zover deze informatie en/of toegang redelijkerwijs nodig is om naleving van de Overeenkomst te controleren. ArtikelPro is gerechtigd om de gegevens en resultaten van een controle ter beschikking te stellen aan de Uitgever voor zover deze betrekking hebben op de Content van die specifieke Uitgever.
  7.2. Eindklant dient alle kosten van ArtikelPro c.q. Uitgevers die verband houden met de controle te vergoeden indien bij de controle wordt geconstateerd dat Eindklant heeft gehandeld in strijd met de Overeenkomst. Daarnaast is Eindklant verplicht een inbreuktarief te betalen van 300% van het geldende Tarief voor ieder geconstateerd ongeautoriseerd gebruik van de Content door Eindklant.
  7.3. Indien Eindklant de controle weigert, zijn ArtikelPro en de Uitgevers gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorgaande rechtelijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd haar recht op schadevergoeding en betaling van nog openstaande vorderingen op de Eindklant. ArtikelPro en de Uitgevers zijn in dat geval niet gehouden reeds betaalde vergoedingen te restitueren.
 7. DUUR EN BEËINDIGING
  8.1. De Overeenkomst loopt zolang de Eindklant een contract heeft bij een MMO en deze MMO een Contentcontract heeft afgesloten voor Eindklant bij ArtikelPro.
  8.2. Na beëindiging van de overeenkomst heeft Eindklant geen toegang meer tot de Artikelen en Artikellinks.
 8. AANSPRAKELIJKHEID
  9.1. ArtikelPro spant zich in om ervoor te zorgen dat de Database en de Content beschikbaar zijn. MMO en Eindklant/Eindgebruikers accepteren echter dat vertragingen of gebreken in de beschikbaarstelling van de Database en de Content niet volledig uit te sluiten zijn. ArtikelPro is derhalve niet aansprakelijk voor schade die door MMO’s en Eindklant/Eindgebruikers worden geleden of vertragingen of gebreken in de beschikbaarheid van de Database en/of de Content.
  9.2. ArtikelPro heeft geen invloed op de inhoud van de Content. ArtikelPro staat derhalve niet in voor de juistheid, volledigheid of rechtmatigheid van de Content. Zij is ter zake niet aansprakelijk.
  9.3. Enige aansprakelijkheid van ArtikelPro en Uitgevers is steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat MMO in de voorgaande zes (6) maanden aan ArtikelPro verschuldigd was in verband met levering van Content aan de desbetreffende Eindklant. Aansprakelijkheid van ArtikelPro en Uitgevers voor gevolgschade of indirecte schade waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gederfde omzet en/of winst, reputatieschade, immateriële schade en gemiste besparing, is uitgesloten.
  9.4. De uitsluitingen en beperkingen vermeld in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 9. VRIJWARING
  10.1. Iedere Uitgever vrijwaart Eindklant van alle auteursrechtaanspraken die voortvloeien uit gebruik van de Content van de betreffende Uitgever voor zover Eindklant de in de Overeenkomst gemaakte afspraken nakomt en onder voorwaarde dat Eindklant:
  (a) ArtikelPro zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk in kennis stelt van het bestaan en de inhoud van een dergelijke aanspraak;
  (b) de afhandeling van de aanspraak, inclusief het aangaan van eventuele verplichtingen tegenover de rechthebbende, volledig aan ArtikelPro overlaat; en
  (c) alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verleent aan ArtikelPro ten behoeve van de afhandeling van de aanspraak.
  10.2. Indien Eindklant niet terstond voldoet aan een verzoek van Uitgever conform artikel 5.7 van deze Algemene Voorwaarden, dan is de vrijwaring als bedoeld in artikel 9.1 niet van toepassing op de betreffende Content.
 10. VERTROUWELIJKHEID
  11.1. Partijen zullen alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar verkrijgen, op welke wijze dan ook, alsmede de Overeenkomst, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan hun medewerkers en/of door hen ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, met dien verstande dat ArtikelPro gerechtigd is de informatie die zij in het kader van de Overeenkomst verkrijgt te delen met de Uitgevers.
  11.2. Artikel 11.1 geldt niet ten aanzien van:
  (a) gebruik, vermenigvuldiging en openbaarmaking van de informatie voor zover dat noodzakelijk is voor de normale uitoefening van het bedrijf;
  (b) indien en voor zover openbaarmaking wordt vereist door toepasselijk recht of regels van enige overheidsinstantie, maar in dat geval, voor zover mogelijk, slechts na raadpleging van de andere partij met betrekking tot het tijdstip en de inhoud van de bekendmaking;
  (c) indien en voor zover de informatie openbaar is geworden anders dan door onrechtmatige openbaarmaking door de ontvangende partij.
 11. DIVERSEN
  12.1. Eindklant erkent dat ArtikelPro de Overeenkomst mede namens de Uitgevers aangaat en dat elke Uitgever derhalve rechtstreeks een beroep kan doen op de naleving van de Overeenkomst door MMO c.q. Eindklant/Eindgebruikers.
  12.2. Eindklant erkent dat de lijst met Uitgevers en Titels, alsmede de specifieke afspraken per Uitgever, zoals vermeld op www.artikelpro.eu aan wijziging onderhevig zijn. ArtikelPro zal MMO schriftelijk (waaronder per e-mail of via de Database) informeren over dergelijke wijzigingen. Met ingang van de datum waarop de wijziging ingaat maken deze nieuwe, gewijzigde lijst en specifieke afspraken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
  12.3. Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
  12.4. Indien Eindklant of dienst Eindgebruikers handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden dan is Eindklant een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per strijdige handeling.
  12.5. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  12.6. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.